Image

Bitte vazeih ma / A letztes Moi

Ein neues Video aus dem Vorgänger Album „Freez ins Gfries!“
Bitte vazeih ma / A letztes Moi!
gemeinsam mit Da Joka & Kerstin Weiss
Teilen erwünscht 😉

Bitta vazeih ma / A letztes Moi

Peaze